Nolikums 2019/2020

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

  1. Popularizēt florbolu Kocēnu novadā, Vidzemē un Latvijā.
  1. Iesaistīt jaunus spēlētājus florbola apritē.
  2. Noskaidrot Kocēnu novada čempionāta florbolā (turpmāk tekstā – Čempionāts) labākās florbola komandas un labākos spēlētājus.

II VADĪBA

2.1. Čempionātu organizē biedrība „LINO.LV" sadarbībā ar Kocēnu novada domi,Kocēnu sporta skolu un Latvijas Florbola Savienību.

2.2. Čempionāta organizatori ir Normans Ievenieks un Ivars Jēkabsons, galvenais tiesnesis Mārtiņš Larinovs.

2.3. Par spēļu norisi, kalendāru, tā izmaiņām atbild galvenais tiesnesis, bet izmaiņas apstiprina Čempionāta organizatori.

2.4. Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu, vadīt Čempionāta spēles, atbild galvenais tiesnesis.

2.5. Visus lēmumus Čempionāta galvenais tiesnesis nosūta Čempionāta organizatoriem, kuri nodrošina lēmumu nosūtīšanu komandām.

2.6. Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild Čempionāta organizatori.

2.7. Čempionāta vadībai jānodrošina:

2.7.1. Divi laukuma tiesneši, sekretariāts;

2.7.2. Sacensībām atbilstošs tablo;

2.7.3. Medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.

2.7.4. Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšana vai cietušā nogādāšana medicīnas iestādē.

2.8. Sportistu, skatītāju un citu sporta sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta sacensību organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.

III VIETA UN LAIKS

3.1. Čempionāts notiek 2019./2020.gada sezonā atbilstoši organizatoru apstiprinātam spēļu grafikam.

3.2. Čempionāta norises vieta Kocēnu Sporta nams, Alejas iela 4, Kocēni.

3.3. Spēļu kalendārs tiek pakārtots Latvijas 27.čempionātam florbolā.

3.4. Spēļu kalendārs tiek izziņots komandām 5 (piecas) dienas pirms dienas, kad norisināsies Čempionāta spēles.

3.5. Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus Čempionāta galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra izmaiņām, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms kalendārā minētās pirmās spēles sākumam.

3.6. Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai Čempionāta galvenais tiesnesis, saņemot Čempionāta organizatoru apstiprinājumu, ņemot vērā iesniegumus.

IV DALĪBNIEKI

4.1. Dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši, sekretariāts.

4.2. Čempionātā drīkst piedalīties 2005.gadā dzimuši un vecāki spēlētāji.

4.3. Drīkst piedalīties spēlētāji, kuri nav pieteikti pirmajā pieteikumā Latvijas 27. čempionātam vīriešu Virslīgā (neattiecas uz vārtsargiem).

4.4. Čempionātā drīkst piedalīties vīriešu Virslīgas spēlētāji, kuri dzimuši ne agrāk kā 2002.gadā. Katra komanda drīkst pieteikt divus šādus spēlētājus.

4.5 Čempionātā drīkst piedalīties vīriešu Virslīgas spēlētāji , kuri ir sasnieguši Veterānu vecumu, t.i. dzimuši 1984.gadā un vecāki.

4.6. Čempionātam drīkst pieteikt spēlētājus, kuri nav pieteikti 2019./2020.gada sezonas pirmajā pieteikumā vīriešu Virslīgā. 

4.7. Ja spēlētājs sezonas laikā tiek pieteikts Latvijas 27. čempionātam vīriešu Virslīgā, viņš saglabā tiesības piedalīties Čempionātā, ja vien viņš sezonas laikā neaizvada (tiek pieteikts spēlei) 5 (piecas) spēles vīriešu Virslīgā. Ja spēlētājs aizvadījis 5 (piecas) spēles vīriešu Virslīgā 2019./2020.gada sezonas laikā, viņš zaudē tiesības piedalīties Čempionātā.

4.8. Čempionātā drīkst piedalīties citu valstu augstāko līgu florbola spēlētāji, ja viņi atbilst šā Nolikuma IV.punkta 4. un 5.apakšpunktam.

4.9. Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un Čempionāta galvenā tiesneša lēmumiem.

V PIETEIKUMI

5.1. Komandas Čempionātam jāpiesaka līdz 2019. gada 8.novembrim, iesniedzot rakstisku pieteikumu sacensību organizatoriem.

5.2. Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas Čempionāta veidlapas un jābūt norādītam sekojošam:

5.2.1. Komandas nosaukumam;

5.2.2. Spēlētāja vārdam, uzvārdam;

5.2.3. Spēlētāja pozīcijai laukumā;

5.2.4. Spēlētāja personas koda pirmajai daļai;

5.2.5. Spēlētājam jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu parakstu.

5.3. Aizpildītu komandas spēlētāju pieteikuma veidlapu ir jānosūta sacensību organizatoram elektroniskajā veidā uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.4. Pieteikumu un dalības maksu katrai spēlei, aizpildot attiecīgas sadaļas spēles protokolā, jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma.

5.5. Spēlētāji par savas veselības atbilstību Čempionātam atbild paši un ar savu parakstu pieteikumā to apliecina, bet spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, Čempionātā drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļaujām, kuras jāiesniedz Čempionāta organizatoriem kopā ar komandas pieteikumu vai papildu pieteikumu.

5.6. Katra komanda Čempionātam var pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus un 2 oficiālos pārstāvjus. Lai pieteiktu papildus spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš pieteikto spēlētāju vai pārstāvju.

5.7. Katrā spēlē var piedalīties ne vairāk kā 20 spēlētāji un 2 oficiālie pārstāvji.

5.8. Papildus spēlētājus komanda var pieteikt līdz savas komandas 7 (septītajai) spēlei.

5.9. Čempionātam pieteiktais spēlētājs var spēlēt ar vienu noteiktu numuru un tikai vienā komandā. Čempionātam pieteiktais spēlētājs līdz 2020. gada 31. janvārim var veikt pārejas uz citu komandu iemaksājot organizatoriem 15 (piecpadsmit) EUR.

5.10. Vienas komandas spēlētājiem Čempionātā obligāti jāspēlē vienādās sporta formās (vienas krāsas kreklos).

VI FINANŠU NOSACĪJUMI

6.1. Čempionāta izdevumus sedz biedrība „LINO.LV", komandu dalības maksas un brīvprātīgie ziedojumi.

6.2. Dalības maksa 25 (divdesmit pieci) EUR no komandas par spēli. 

6.3. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši Nolikuma prasībām.

6.4. Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, vienojoties ar Čempionāta organizatoru Normanu Ievenieku.

6.5. Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai un tās spēlētājiem nav tiesības piedalīties Čempionātā nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

VII SACENSĪBAS UN TO NOTEIKUMI

7.1. Čempionāts notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.

7.2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam IFF oficiālie florbola noteikumi.

7.3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta atbildīgā amatpersona, atbilstoši noteiktajai kompetencei.

7.4. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma tiesnesis.

7.5. Čempionāts notiek 2 (divos) posmos.

7.6. Čempionāta pirmajā posmā visas Čempionātam pieteikušās komandas izspēlē 1 (viena) apļa regulāro turnīru.

7.7. Čempionāta otrajā posmā labākās 8 (astoņas) komandas iekļūst ¼ finālā. Komandām, kuras pēc regulārā turnīra ieņem 9.-14.vietu, Čempionāts ir beidzies, ja vien komandas kopā ar ar Organizatoriem nevienojas par “Gandarījuma” kausa izspēlēšanu (“Gandarījuma kausa” izspēles kārtība tiek noteikta brīdī, kad pieņemt lēmums par tā aizvadīšanu). ¼ finālu uzvarētājs tiek noskaidrots aizvadot spēļu sēriju līdz kādas komandas 3 (trīs) uzvarām. ¼ finālos tiekas 1.pret 8.vietu, 2.pret 7.vietu, 3.pret 6.vietu, kā arī 4.pret 5.vietu ieņēmušo komandu. Spēļu laiks ¼ finālā ir 2x15min (efektīvs laiks).

7.8. ¼ finālu zaudētājkomandām Čempionāts ir beidzies.

7.9. ¼ finālu uzvarētājkomandas iekļūst Čempionāta labāko komandu četriniekā un aizvada pusfinālus un finālus vienas dienas laikā (Final 4).

7.10. ½ finālos un spēlēs par medaļām tiek aizvadīta 1 (viena) spēle. Spēļu laiks „Final 4” dienā ir 3x15min (efektīvs laiks).

7.11. Katrā spēlē tiek noteikta uzvarētājkomanda. Ja regulārā turnīra laikā spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda izpilda 3 (trīs) pēcspēles soda metienus. Ja pēc pēcspēles soda metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles soda metieni līdz pirmajai kļūdai.

7.12. Ja izslēgšanas turnīra laikā spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad tiek spēlēts 5 minūšu papildlaiks. Ja papildlaikā neviena no komandām vārtus negūst, katra komanda izpilda 3 (trīs) pēcspēles soda metienus. Ja pēc pēcspēles soda metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles soda metieni līdz pirmajai kļūdai.

7.13. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem - 3 punktus, par uzvaru pēcspēles soda metienos - 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles soda metienos - 1 punktu, par zaudējumu spēles pamatlaikā - 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:5.

7.14. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

• pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās Čempionāta spēlēs;

• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās Čempionāta spēlēs;

• pēc mazākās soda laiku summas visās Čempionāta spēlēs;

• pēc izlozes.

VIII TIESNEŠI

8.1. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai Čempionāta galvenais tiesnesis.

8.2. Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.

8.3. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāievēro Čempionāta nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasības.

8.4. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās alkoholiskos dzērienus lietot aizliegts. Par šī punkta neievērošanu sodu nosaka Čempionāta organizatori.

8.5. Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī, pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu Čempionātu.

8.6. Par katru spēli spēles organizatoriem jānodrošina tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu samaksa.

8.7. Tiesnešiem obligāti jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru nolikuma neievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura Čempionāta dalībnieka puses

8.8. Komandas vadība ir tiesiska rakstiski izteikt Čempionāta organizatoriem vai tieši galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma tiesnešu un sekretariāta darbību.

IX ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM

9.1. Jebkuras radušās problēmas jārisina komandām kopīgi ar Čempionāta organizatoriem iekšējā darba kārtībā, vadoties pēc nolikuma un IFF oficiālajiem florbola noteikumiem nevis ar masu mediju starpniecību.

X DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

10.1. Čempionāta organizatoru pienākums ir izskatīt Čempionāta noteikumu un sacensību nolikumu pārkāpumus un pieņemt lēmumu par attiecīgā soda piemērošanu, izstrādāt un pilnveidot attiecīgos nolikuma punktus par soda piemērošanu un to lielumu noteikšanu naudas izteiksmē, noteikt spēlētāju, pārstāvju, komandu u.c. diskvalifikācijas ilgumu un soda naudas lielumu par sevišķi smagiem pārkāpumiem, pēc Čempionāta noslēguma izstrādāt priekšlikumus Čempionāta Nolikuma pilnveidošanai.

10.2. Čempionāta organizatoru sēdes disciplināro jautājumu gadījumos notiek pēc būtisku pārkāpumu fiksēšanas vai pēc rakstisku protestu iesniegšanas.

10.3. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 1, iemaksā soda naudu 10 (desmit) EUR.

10.4. Par atkārtota Spēles Soda 1 saņemšanu, iemaksā 10 (desmit) EUR un zaudē tiesības piedalīties nākamajā spēlē.

10.5. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 2, iemaksā soda naudu 15 (piecpadsmit) EUR - un zaudē tiesības piedalīties nākamajā spēlē.

10.6. Par atkārtotu Spēles Soda 2 saņemšanu, iemaksā 15 (piecpadsmit) EUR un zaudē tiesības piedalīties nākamajās 3 (trīs) spēlēs.

10.7. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 3, iemaksā soda naudu 25 (divdesmit pieci) EUR - un zaudē tiesības piedalītie nākamajās 3 (trīs) spēlēs.

10.8. Par atkārtotu Spēles Soda 3 saņemšanu 25 (divdesmit pieci) EUR un diskvalifikācija līdz Čempionāta beigām.

10.9. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš sporta bāzē Čempionāta laikā atradies alkohola reibumā vai atklāti lietojis alkoholiskos dzērienus, sodāms ar naudas sodu 40 (četrdesmit) EUR apmērā un anulējot viņa dalību Čempionātā.

10.10. Par spēles pārtraukšanu, spēlētājiem demonstratīvi atstājot laukumu, komanda sodāma ar naudas sodu 75 (septiņdesmit pieci) EUR apmērā un zaudējuma piešķiršanu 0:5, ja vien spēles rezultāta starpība nav lielāka.

10.11. Īpašos gadījumos Čempionāta Organizatori var noteikt arī citus sodus.

10.12. Soda naudas jāiemaksā Čempionāta organizatoriem līdz nākamajai spēlei.

10.13. Soda naudas par spēles sodiem turnīra laikā, aizpildot noteikta parauga veidlapu, jāiemaksā Čempionāta organizatoriem.

10.14. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš nav nomaksājis soda naudu par spēles sodiem, Čempionāta nepiedalās.

10.15. Protesti jāiesniedz ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc spēles.

10.16. Katras atsevišķas spēles beigu rezultāta atbilstība komandu sniegumam vai laukuma tiesnešu jebkādai tendenciozai darbībai netiek izskatīta.

XI UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

11.1. Komandas ceļa izdevumus sedz ar saviem līdzekļiem.

11.2. Spēļu bumbiņas nodrošina mājinieku komanda.

11.3. Komandām tiek nodrošinātas ģērbtuves, lai pārģērbtos tikai pirms un pēc spēles.

11.4. Par ģērbtuvēs atstāto personisko mantu drošību Čempionāta Organizatori neatbild.

XII APBALVOŠANA

12.1. Par 1.vietu Kocēnu novada čempionāta florbolā komanda iegūst Kocēnu novada čempiona titulu un tiek apbalvota ar kausu, komandas dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām. Komanda saņem dāvanu karti 100 EUR vērtībā no „LINO.LV".

12.2. 2. un 3. vietas ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar kausu, bet komandu dalībnieki apbalvoti ar  medaļām.

12.3. Čempionātā tiek noteikta un apbalvota Čempionāta simboliskā izlase.